0v

100% Hitec HS 81 12mm Mini Analog Servo 16,6g 2,6/3,1 kgcm 4,8V 6,0V
US $20.29